ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

مقدمه
از كار انداختن ضامن فصل اول: تعاریف (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل دوم: راهبرد ها و فناوری انجام وظایف دولت (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل سوم: حقوق مردم (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل چهارم: ساختار سازمانی (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل پنجم: فن آوری اطلاعات و خدمات اداری (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل ششم: ورود به خدمت (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل هفتم: استخدام (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل هشتم: انتصاب و ارتقاء شغل (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل نهم: توانمند سازی کارکنان (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل دهم: حقوق و دستمزد (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل دوازدهم: حقوق و تکالیف کارمندان (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل سیزدهم: تامین اجتماعی (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل چهاردهم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (کلیات)
از كار انداختن ضامن فصل پانزدهم: مقررات مختلف (کلیات)
منابع و ماخذ

منابع و ماخذ

1. آذر، عادل، ارزيابي کيفيت خدمات بخش دولتي با داده هاي فازي، پژوهشنامه مديريت اجرايي، 1389، شماره2، ص 13- 38.

2. ابطحي، سيد حسين. مديریت منابع انساني. انتشارات دانشگاه پيام نور. 1386. صص 19-243.

3. اعلاباف صباغي، مرتضي، استخدام رسمي- پيماني و نقش شرکت هاي کاريابي، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 56، ص 183- 202.

4. الواني، سيد مهدي. مديريت عمومي. نشر ني، 1386. ص 44-180

5. حسن پور، اکبر. طيبه، عباسي. مديريت منابع انساني پيشرفته جلد (1). انتشارات يکان. 1388. ص 59-103

6. حسن پور، اکبر. طيبه، عباسي. مديريت منابع انساني پيشرفته جلد (2). انتشارات يکان. 1388. ص 70-135

7. دعايي، حبيب الله، نقش بالنده ‌سـازي کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مديران، پژوهش نامه مديريت تحول،1388، شماره1، ص 9-39.

8. رشيدي، علي، تامين اجتماعي در اقتصاد مردم سالار، مجله رفاه اجتماعي، 1381، پاييز، شماره5 ، ص 47-70.

9. رضايي نسب، جبرئيل، نگاهي به قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح، مجله تعاون، 1383، شهريور، شماره10، ص 72-73 .

10. رضائيان، علي. مباني مديريت رفتار سازماني. انتشارات سمت. 1385. ص 92- 141.

11. رضائيان، علي. مباني سازمان و مديريت. انتشارات سمت. 1385. ص 271- 362.

12. زاهدي، شمس السادات. روابط صنعتي. مرکز نشر دانشگاهي. 1385. ص 20- 46.

13. زاهدي، شمس السادات، پژوهشي پيرامون عوامل فردي موثر بر قابليت استخدام کارکنان در بخش دولتي ايران، فصلنامه علوم مديريت ايران، 1388، بهار، شماره 14، ص 25- 46.

14. زاهدي اصل، محمد، بازنشستگي، ويژگي ها و مسايل آن از ديدگاه تامين اجتماعي و ارتباط سازمان با بازنشستگان، فصلنامه تامين اجتماعي، شماره11، ص 207-233.

15. سراجي، محمود، حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصل نامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي، 1388، بهار، شمار16، ص 11-42 .

16. سعادت، اسفنديار. مديريت منابع انساني. انتشارات سمت. 1381. ص 24-309.

17. صائبي، محمد، روند ها و چالش هاي مديريت منابع انساني در بخش دولتي ايران، مدرس، 1381، شماره3.

18. محققي کمال، سيد حسين، بررسي نياز هاي سلامتي سالمندان مستمري بير سازمان تامين اجتماعي و بازنشستگي کشوري، مجله سالمندي ايران، 1387، شماره 7، ص 8-15.

19. محققي کمال، سيد حسين، مقايسه کيفيت زندگي سالمندان مستمري بگير سازمان تامي اجتماعي و باز نشستگي کشوري ساکن شهر قم، مديريت سلامت، 1386، شماره 27، ص 49-56.

20. محمديان، محسن، دولت الکترونيک پرادايمي جديد در ارائه خدمات عمومي و اصلاح نظام اداري کشور، فصلنامه علمي تخصصي مديريت، 1387، شماره 3، ص 11-19.

21. محمودي، مهدي، نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري، مجله تدبير،1384، شماره 160، 48- 52.

22. مطهر، سيد فرخ، بيمه هاي مسئوليت کارفرما در مقابل کارکنان ناشي از عمليات ساختماني: ابهامات و ارائه راهکارها، صنعت بيمه، 1381، شماره 68، ص 41- 50.

23. معمار زاده، غلام رضا، بررسي تناسب شاغل با مشاغل عملياتي پر خطر، مدرس علوم انساني، دوره 14، شماره 3، 227- 249.