ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

انواع داده ها را تقسیم بندی نمایید.


داده های اسمی داده هایی هستند که بر حسب نام خود طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال داده هایی که متغیر جنسیت را توصیف می کند عبارتند از: زن و مرد.
چون زن و مرد را با کلمه می نویسیم این داده ها کیفی اند و چون این کلمات اسم جنسیت فرد می باشند داده های اسمی تلقی می شوند.
در مثالی که در سطرهای قبلی در مورد متغیر سن زدیم هنگامی که داده های کودک، جوان، میان سال و کهنسال را برای متغیر در نظر بگیریم چون این داده ها را با کلمه می نویسند آنها کیفی اند و چون این کلمات نامگذاری شده اند داده های اسمی تلقی می شوند.
داده های رتبه ای داده هایی هستند که بر حسب نام و رتبه خود طبقه بندی می شوند به عنوان مثال داده هایی که متغیر رتبه در کلاس را توصیف می کنند عبارتند از: اول، دوم، سوم و ... .
چون اول، دوم، سوم و ... را با کلمه می نویسیم این داده ها کیفی اند و چون این کلمات رتبه فرد در کلاس می باشند داده های رتبه ای تلقی می شوند.
در مثالی که در سطرهای قبلی در مورد متغیر سن زدیم هنگامی که داده های دهه اول، دهه دوم، دهه پنجم، دهه هفتم و دهه نهم را برای متغیر در نظر بگیریم چون این داده ها را با کلمه می نویسند آنها کیفی اند و چون این کلمات رتبه سنی فرد را نشان می دهند داده های رتبه ای تلقی می شوند.
داده های فاصله ای داده هایی هستند که با عدد نوشته می شوند اما صفر آنها واقعی نبوده و قراردادی است و داده ها در یک فاصله منظم از صفر قرار می گیرند.
به عنوان مثال داده هایی که متغیر IQ (ضریب هوشی) را در پنج نفر توصیف می کنند عبارتند از: 80، 110، 75، 97 و 117
چون این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند اما می دانیم که IQ نمی تواند صفر باشد و صفر در اینجا فقط مبنایی است تا سایر مقادیر IQ در فاصله ای منظم از صفر و یکدیگر قرار گیرند پس این داده ها فاصله ای اند.
داده های نسبتی داده هایی هستند که با عدد نوشته می شوند اما صفر آنها واقعی است. اکثریت داده های کمی این گونه اند و حقیقتاً دارای صفر هستند. به عنوان مثال داده هایی که متغیر طول پاره خط بر حسب سانتی متر را توصیف می کنند عبارتند از: 20، 15، 35، 8 و 23
چون این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند و چون صفر در اینجا واقعاً وجود دارد این داده نسبتی تقلی می شوند.
در مثالی که در سطرهای قبلی در مورد متغیر سن زدیم هنگامی که داده های 45، 3، 81، 19 و 67 را برای متغیر در نظر بگیریم چون این داده ها را با عدد می نویسند آنها کمی اند و چون این اعداد دارای صفر واقعی هستند داده های نسبتی در نظر گرفته می شوند.