ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

کاربرد نمودار دایره ای را تشریح نمایید.

نمودار دایره ای (Pie diagram)

نمودارهایی هستند که برای نمایش داده های کیفی به کار می روند. به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی نوزادان بستری در یک بیمارستان را بر حسب بخش بستری نمایش دهیم در اینجا متغیر، بخش بستری است و اگر داده های بخش را بر حسب بخش نوزادان، بخشNICU و بخش جراحی نوزادان نامگذاری نمائیم داده های کیفی (از نوع اسمی) هستند. در این حالت برای نمایش تصویری داده ها می توان از نمودار دایره ای کمک گرفت و هر قطاع از دایره فراوانی یک بخش بستری را نشان خواهند داد. در چنین وضعیتی نمودار می تواند به صورت زیر باشد.


نمودار 1 ـ فراوانی نوزادان بستری در یک بیمارستان بر حسب بخش بستری

نمودار میله ای (Bar diagram)

این نمودارها نیز برای نمایش داده های کیفی به کار می روند. به عبارت دیگر برای نمایش داده های کیفی بر حسب سلیقه از هر دو نوع نمودارهای دایره ای و میله ای می توان استفاده نمود. نمودار میله ای دو بعدی است و روی محور عرضی آن مقادیر فراوانی و روی محور طولی مقادیر صفت قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی عفونت های بیمارستانی را در یک بیمارستان بر حسب محل عفونت نشان دهیم در اینجا متغیر ما محل عفونت است و اگر داده های آن را بر حسب مایع مغزی ـ نخاعی، چشم، زخم جراحی، سپتی سمی، محل درن یا کاتتر، ادراری و ... نامگذاری کنیم داده های ما کیفی (از نوع اسمی) هستند. در این حالت برای نمایش تصویری داده ها می توان از یک نمودار دو بعدی کمک گرفت و سپس فراوانی هر گروه از داده ها را به صورت یک میله رسم نمود. در چنین وضعیتی نمودار می تواند به صورت زیر باشد.


نمودار 2- فراوانی عفونت های بیمارستانی در یک بیمارستان برحسب محل عفونت