ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

کاربرد نمودار هیستوگرام را تشریح نمایید.

    نمودار هیستوگرام (Histogram)

این نمودارها برای نمایش داده های کمی پیوسته به کار می روند به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی سنی بیماران مبتلا به سرطان کولون در یک کلینیک شیمی درمانی را نشان دهیم در اینجا متغیر ما سن است می دانیم که داده های این متغیر از نوع کمی پیوسته هستند. به عبارت دیگر در فاصله 2 واحد این داده ها مقادیر متنابهی از داده های سن قابل انتخاب هستند. در این حالت برای نمایش تصویری داده ها مجدداً از یک نمودار دوبعدی کمک می گیریم که روی محور عرضی آن مقادیر فراوانی و روی محور طولی آن مقادیر صفت قرار می گیرند. سپس فراوانی متناظر هر گروه سنی را به صورت یک جعبه (box) رسم می نماییم. در چنین وضعیتی نمودار می تواند به صورت زیر باشد.

نمودار 4- فراوانی بیماران مبتلا به سرطان کولون در یک کلینیک شیمی درمانی بر حسب سن