ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

میانه داده های خود را محاسبه نمایید.


2-میانه (Median)
میانه آن داده ای است که نیمی از داده ها از آن بزرگ تر و نیمی دیگر از آن کوچک تر هستند. به عبارت دیگر تمامی داده ها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.
برای محاسبه میانه اعداد، ابتدا تمامی داده ها را به صورت صعودی مرتب می کنیم. سپس محل میانه را با استفاده از فرمول به دست می آوریم. به اندازه محل میانه از کوچک ترین داده به سمت بزرگ ترین داده ها حرکت می کنیم به داده ای که می رسیم آن داده، میانه ما خواهد بود.
به عنوان مثال اگر اعداد 4و 101 و 23و 12و 1 را داشته باشیم و میانه این اعداد را بخواهیم به دست بیاوریم ابتدا باید آنها را به صورت صعودی مرتب کنیم در چنین حالتی رشته اعداد ما بدین صورت خواهند بود:
101و 23و 12و 4و 1
سپس محل میانه بدین صورت به دست خواهد آمد:
پس میانه ما سومین عدد در میان این رشته مرتب شده اعداد خواهد بود لذا در اینجا میانه 12 است.
اگر تعداد داده های ما (N) فرد باشد مشکلی نداریم اما اگر زوج باشد محل میانه ما اعشاری خواهد بود در چنین وضعیتی باید دو عدد وسط رشته اعداد مرتب شده را با هم جمع و تقسیم بر دو کنیم. حاصل آن میانه ما خواهد بود.
به عنوان مثال اگر اعداد 51، 4، 101، 23، 12، 1 را داشته باشیم و میانه این اعداد را بخواهیم ابتدا آنها را به صورت صعودی مرتب کنیم در چنین حالتی رشته اعداد ما بدین صورت هستند:
101، 51، 23، 12، 4، 1
سپس محل میانه خواهد بود:


در اینجا دو عدد وسط رشته اعداد ما 51 و 23 هستند لذا میانه ما برابر است با