ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

نمای داده های خود را انتخاب نمایید.


-نما (Mode)
نما داده ای است که بیشترین فراوانی را داراست پس در جایی که تعدادی عدد داریم باید ببینیم کدام عدد بیش از سایرین موجود است به عنوان مثال اگر اعداد 4، 3، 7، 2، 3، 3، 6، 2 را داشته باشیم نما برابر با 3 خواهد بود زیرا در میان این هشت عدد، عدد 3 است که بیشتر از سایر اعداد تکرار شده است.