ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

میانگین انحرافاتداده های خود را محاسبه نمایید.

2-میانگین انحرافات (Mean deviation)
میانگین انحرافات که آن را با M.D. نشان می دهند به صورت زیر محاسبه می شود.


میانگین انحرافات یعنی میانگین انحراف هر یک از داده ها نسبت به مقدار متوسط داده ها
پس میانگین انحرافات برای سه عدد 300، 200 و 100 برابر خواهد بود با: