ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

ضریب تغییرات داده های خود را محاسبه نمایید.

شاخص های قبلی جهت بررسی پراکندگی یک صفت بودند اما ضریب تغییرات شاخصی است که برای مقایسه پراکندگی دو یا چند صفت به کار می رود ضریب تغییرات را با C.V.نمایش می دهند و به صورت زیر محاسبه می شود:


به عنوان مثال اگر متوسط تعداد ضربان قلب تعدادی از افراد 80 و انحراف معیار تعداد ضربان قلب آنها 4 باشد در این حالت ضریب تغییرات تعداد ضربان قلب این افراد برابر خواهد بود با:

حال اگر متوسط درجه حرارت بدن همین افراد 37 و انحراف معیار آنها 74/0 باشد در این حالت ضریب تغییرات درجه حرارت این افراد برابر است با:

در این حالت می توانیم نتیجه بگیریم که داده های تعداد ضربان قلب 5/2 برابر پراکنده تر از داده های درجه حرارت بدن هستند.