ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

تعریف مناسبی از آمار زیستی ارائه دهید.

واژه آمار (Statistics) از کلمه Status به معنای وضعیت اقتباس شده است. دانش آمار اولین بار توسط ممیزان مالیاتی جهت تعیین وضعیت دارایی افراد و میزان مالیات پرداختی به کار گرفته شد، اما بعدها تمام شاخه های علوم را تحت تأثیر قرار داد. امروزه تجارت، اقتصاد، کشاورزی، آموزش و پرورش، روان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، زیست شناسی، پزشکی و ... برای رشد و بالندگی همگی نیازمند تسلط بر دانش و مهارت های آماری اند.
علم آمار را می توان بدین صورت تعریف نمود:
جمع آوری، نمایش و تحلیل داده ها