ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

دلایل ضرورت یادگیری آمار زیستی را فهرست کنید.


4-شناخت شاخص های زیستی
داده های به دست آمده از ثبت مداوم وقایع زیستی همچون میزان های موالید و مرگ، شاخص های زیستی مهم را تشکیل می دهند. پزشکان برای تشخیص و درمان صحیح بیماران، باید توانایی تفسیر این داده ها را داشته باشند. بدون آگاهی از اصول پایه ای آمارزیستی تفسیر دقیق این شاخص ها امکان پذیر نمی باشد.
5-تفسیر وقایع اپیدمیولوژیک
داده های اپیدمیولوژیک به پزشکان اطلاعاتی در مورد بروز و شیوع بیماری ها و تغییرات آنها برحسب موقعیت جغرافیایی، فصل، نحوه اثرگذاری سایر عوامل خطر و ... ارائه می کند لذا پزشکان باید مشکلات اپیدمیولوژیک را به خوبی مورد تأمل قرار دهند. تفسیر صحیح آماری این داده ها برای تصمیم گیری در قبال وقایع اپیدمیولوژیک ضروری است.
6-هدایت طرح های پژوهشی
پزشکانی که مسئولیت طرح های پژوهشی را بر عهده دارند یا با آنها همکاری می کنند می دانند که انجام پژوهش بدون اطلاع از دانش آماری لازم امکان پذیر نمی باشد. نگارش پروپوزال اولیه، هدایت پروژه و در نهایت ارائه گزارش نهایی همگی نیازمند تجزیه و تحلیل های آماری است.
7-چاپ مقالات و شرکت در کنگره ها
تألیف مقالات پزشکی به ویژه مقالات تحقیقاتی (original articles) و ارائه خلاصه آن در کنگره های پزشکی نیازمند آگاهی از نحوه جمع آوری، نمایش و تحلیل داده های خام اولیه است. بدون تسلط بر شیوه های آماری ارائه نتیجه گیری (conclusion) علمی صحیح امکان پذیر نمی باشد.
8-بررسی پروژه های تحقیقاتی و مقالات
ارزیابی مقالات مجلات پزشکی و تعیین قابلیت چاپ آنها و بررسی پروژه های تحقیقاتی ارائه شده توسط سایر پژوهشگران، یکی از وظایف پزشکان شاغل در سیستم بهداشت و درمان کشور می باشد. حتی اگر موضوع مورد پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار باشد هر گونه نتایج به دست آمده از مقالات یا طرح های پژوهشی فاقد اعتبار هستند مگر آنکه برنامه پژوهش بر اساس طرح مناسب آماری، تدوین و اجرا شده باشد و در مرحله بعد با استفاده از روش های مناسب آماری تفسیر گردند.

در این فلش لزوم یادگیری آمار زیستی به صورت فهرست بیان شده است. و برای هر کدام شرح مختصری ذکر شده است.