ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

تعریف مناسبی از متغیر ارائه دهید.

متغیر (variable) ویژگی یا خصوصیت تحت مطالعه است. فرض کنیم می خواهیم در یک طرح پژوهشی رابطه بین کلسترول خون و بیماری عروق کرونری قلب (coronary artery disease) و عوامل زمینه ای مرتبط را بررسی نماییم. در چنین وضعیتی متغیرهای تحت بررسی، می توانند به صورت زیر باشند: کلسترول خون، بیماری عروق کرونری قلب، سن، جنس، نژاد و شغل. برای توصیف متغیرها به داده ها نیاز داریم. به عنوان مثال داده های متغیر کلسترول خون در پنج مرد میانسال به صورت زیر می باشد: 140، 280، 165، 223 و 189
داده های متغیر سن را به چند صورت می توانیم انتخاب کنیم. در حالت اول می توانیم سن هر فرد را با عدد نشان دهیم. به عنوان مثال سن پنج بیمار تحت مطالعه عبارت است از: 45، 3، 81، 19 و 67
در حالت دوم می توانیم سن فرد را به صورت اسمی نشان دهیم به عنوان مثال سن پنج بیمار تحت مطالعه فوق عبارت است از:
میان سال، کودک، کهنسال، جوان و کهنسال
در حالت سوم می توانیم سن فرد را به صورت رتبه ای نشان دهیم به عنوان مثال سن پنج بیمار تحت مطالعه فوق عبارت است از:
دهه پنجم، دهه اول، دهه نهم، دهه دوم و دهه هفتم