ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

انواع داده ها را فهرست کنید.


بدین ترتیب متغیرها داده های متفاوتی می توانند داشته باشند. به طور کلی داده های متغیرها به دو دسته تقسیم می شوند:
داده های کیفی (Qualitative data) و داده های کمی  (Quantitative data)                  
داده های کیفی با کلمات و داده های کمی با اعداد نشان داده می شوند.
داده های کیفی خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند:
الف: داده های اسمی (Nominal data)
ب: داده های رتبه ای (Ordinal data)

داده های کمی نیز خود به دو دسته دیگر تقسیم می شوند:
الف: داده های فاصله ای (Interval data)
ب: داده های نسبتی (Ratio data)
بدین ترتیب خواهیم داشت:


انواع داده ها

کیفی

 

اسمی
رتبه ای

 

 

 

کمی

 

فاصله ای
نسبتی