ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

انواع داده ها راتقسیم بندی نمایید.

داده های کمی را به صورت دیگر نیز می توان تقسیم بندی کرد:
الف ـ داده های کمی پیوسته (Continuous quantitative data)
ب ـ داده های کمی گسسته (Discrete quantitative data)
داده های کمی پیوسته داده هایی هستند که در فاصله 2 واحد آنها مقادیر متنابهی از اعداد حقیقی قابل اختیارند در حالی که داده های کمی گسسته داده هایی هستند که در فاصله 2 واحد آنها مقداری قابل انتخاب نیست.
به عنوان مثال داده هایی که متغیر وزن را در پنج نفر بر حسب کیلوگرم توصیف می کنند، عبارتند از:
65، 82، 30، 43 و 53
چون این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند و چون در میان وزن فردی که 65 کیلوگرم وزن دارد با فرد دیگری که فقط یک کیلوگرم وزن بیشتری دارد (یعنی 66 کیلوگرم وزن دارد) می توان افراد بسیاری با وزن هایی همچون 1/65، 22/65، 445/65 و ... را انتخاب نمود پس این داده ها کمی پیوسته اند.
در مثال دیگر داده هایی که متغیر تعداد ضربان قلب را در پنج نفر بر حسب تعداد در دقیقه توصیف می کنند عبارتند از: 72، 93، 66، 110 و 59
چون این داده ها عدد هستند پس داده های ما کمی اند و چون در میان تعداد ضربان قلب فردی که 72 ضربه در دقیقه را داراست با فرد دیگری که فقط یک ضربه در دقیقه تعداد ضربان بالاتری دارد.
یعنی (73 ضربه در دقیقه ضربان قلب دارد) نمی توان فرد دیگری انتخاب نمود پس این داده ها کمی گسسته اند.


حال به سوالات زیر درمورد انواع متغیر ها بپردازید. با کلیک بر روی آیکون فراسا وارد فلش می شوید.