ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

کاربرد نمودار چند گوش را تشریح نمایید.

3- نمودار چند گوش (Polygon diagram)

این نمودارها برای نمایش داده های کمی گسسته به کار می روند.
به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی تعداد دندان پوسیده در دانش آموزان یک مدرسه را نشان دهیم در اینجا متغیر ما تعداد دندان پوسیده است می دانیم که داده های این متغیر، از نوع کمی گسسته هستند. به عبارت دیگر یک فرد یا دندان پوسیده ندارد یا یک دندان پوسیده، دو دندان پوسیده و ... یا حداکثر سی و دو دندان پوسیده دارد اما در فاصله دو واحد این داده ها هیچ مقدار دیگری قابل انتخاب نیست یعنی فردی رانداریم که مثلاً 3/2 دندان پوسیده داشته باشد.
در این حالت برای نمایش تصویری داده ها می توان از یک نمودار دو بعدی کمک گرفت که روی محور عرضی آن مقادیر فراوانی و روی محور طولی مقادیر صفت قرار می گیرند. سپس فراوانی متناظر هر گروه از داده ها را به صورت یک نقطه رسم نموده و با استفاده از خطوط نقاط را به یکدیگر وصل می کنیم در چنین وضعیتی نمودار می تواند به صورت زیر باشد.
                 
نمودار 3- فراوانی دانش آموزان یک مدرسه بر حسب تعداد دندان پوسیده
4- نمودار هیستوگرام (Histogram)
این نمودارها برای نمایش داده های کمی پیوسته به کار می روند به عنوان مثال اگر بخواهیم فراوانی سنی بیماران مبتلا به سرطان کولون در یک کلینیک شیمی درمانی را نشان دهیم در اینجا متغیر ما سن است می دانیم که داده های این متغیر از نوع کمی پیوسته هستند. به عبارت دیگر در فاصله 2 واحد این داده ها مقادیر متنابهی از داده های سن قابل انتخاب هستند. در این حالت برای نمایش تصویری داده ها مجدداً از یک نمودار دوبعدی کمک می گیریم که روی محور عرضی آن مقادیر فراوانی و روی محور طولی آن مقادیر صفت قرار می گیرند.
سپس فراوانی متناظر هر گروه سنی را به صورت یک جعبه (box) رسم می نماییم. در چنین وضعیتی نمودار می تواند به صورت زیر باشد.
                        
نمودار 4- فراوانی بیماران مبتلا به سرطان کولون در یک کلینیک شیمی درمانی بر حسب سن


در این فلش نمودار های شایع برای نمایش انواع متغیرکمی و کیفی آورده شده است. با کلیک بر روی آیکون فراسا وارد فلش می شوید.