ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

انواع فراوانی را فهرست نمایید.

انواع فراوانی
به جدول زیر توجه کنید:

                                                        

جدول یک ـ فراوانی بیماران مبتلا به سرطان کولون در یک کلینیک شیمی درمانی بر حسب سن

داده های این جدول مربوط به نمودار شماره چهار می باشد. در اینجا چند اصطلاح را تعریف می کنیم:
1- فراوانی مطلق (Absolute frequency): فراوانی مطلق همان فراوانی خام می باشد.
2- فراوانی نسبی (Relative frequency): فراوانی نسبی یعنی فراوانی آن گروه از داده ها چه نسبتی از کل داده ها را شامل می شود. (معمولاً درصد از کل)
3- فراوانی تجمعی (Cumulative frequency): فراوانی تجمعی یعنی فراوانی مطلق آن گروه از داده ها به علاوه فراوانی گروه های ماقبل
4- درصد تجمعی (Cumulative percent): درصد تجمعی یعنی فراوانی تجمعی آن گروه از داده ها چه نسبتی از کل داده ها را شامل می شود (معمولاً درصد از کل)
بدین ترتیب برای نمایش کامل تر داده های نمودار شماره چهار جدول زیر را خواهیم داشت:

                     
جدول دو ـ فراوانی بیماران مبتلا به سرطان کولون در یک کلینیک شیمی درمانی بر حسب سن

به عنوان مثال در گروه بیماران 49-40 ساله فراوانی مطلق داده ها 30 است زیرا تعداد بیماران ما 30 نفر است. فراوانی نسبی برابر 27/27 است زیرا عدد 30، 27/27% از کل داده ها (110 بیمار) را شامل می شود. فراوانی تجمعی برابر 40 است زیرا 30 نفر در این گروه و 10 نفر در گروه قبلی قرار دارند و درصد تجمعی برابر 36/36 است زیرا عدد 40، 36/36% از کل داده ها (110 بیمار) را شامل می شود.