ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

صدک و چارک را تعریف نمایید.

5- صدک (Percentile): عددی است که درصد توزیعی برابر با یا کمتر ار آن عدد را نشان می دهد.
6- چارک (Quartile): چارک به هر یک از سه مقداری که یک مجموعه از داده‌های مرتب را به چهار بخش مساوی تقسیم می‌کند گفته می‌شود. به اینصورت هر کدام از آن بخش‌ها یک‌چهارم از نمونه یا جمعیت را به نمایش می‌گذارد.
با استفاده از درصد تجمعی می توان صدک ها و چارک های مختلف را معین نمود.
به عنوان مثال قد دویست شرکت کننده مرد در مسابقه دو و میدانی به صورت زیر می باشد:

                       

جدول سه ـ توزیع فراوانی قد دویست شرکت کننده مرد در مسابقه دو و میدانی

در مثال فوق قد 169 روی صدک پنجاهم و چارک دوم قرار دارد.