ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی
داده های کمی را شناسایی نمایید.

برای توصیف هر چه بهتر متغیرهایی که داده های آنها کمی هستند، از دو گروه از شاخص های مرکزی و شاخص های پراکنده استفاده می کنیم. اگر بخواهیم نحوه تمرکز (مرکزیت) داده ها را توصیف نمائیم از شاخص های دسته اول و اگر چنانچه بخواهیم نحوه پراکندگی داده ها را توصیف نمائیم از شاخص های دسته دوم استفاده می کنیم.
انواع شاخص های مرکزی به شرح زیر می باشند:


حال به مرور مطالبی که آموختید می پردازیم. با کلیک بر روی آیکون فراسا وارد فلش می شویم.