ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

احتمال را تعریف نموده و برای آن چند مثال ذکر نمایید.


احتمالات
احتمال (Probability): احتمال یک پیشامد غیر حتمی، اندازه ای عددی است که میزان انتظار ما برای وقوع آن پیشامد را نشان می دهد.
پس احتمال در جایی مطرح می شود که پیشامد ما غیر حتمی باشد و اگر وقوع پیشامد حتمی باشد در چنین وضعیت بررسی احتمال موضوعیت ندارد. احتمال را با P و احتمال پیشامد A را با P(A) نشان می دهیم لذا خواهیم داشت:


بدین ترتیب احتمال یک پیشامد همیشه بین صفر و یک است و مقدار آن صفر می تواند باشد اما یک نمی تواند باشد.
از طرف دیگر برای محاسبه هر پیشامدی همچون پیشامد A می توانیم بنویسیم:
برای روشن شدن موضوع از مثالی کمک می گیریم. فرض کنیم کارت هایی به رنگ زرد، قهوه ای، نارنجی و بنفش که از شماره های 1 تا 5 به تعداد مساوی در اختیار داریم. در این حالت پاسخ سوالات زیر برابر خواهد بود با:

                                                       
< سوال یک : از میان این کارت ها یکی را بیرون می کشیم، احتمال بنفش بودن کارت چقدر است؟


سوال دو: از میان این کارت ها یکی را بیرون می کشیم احتمال آنکه کارت بزرگ تر از 2 و کوچک تر از 5 باشد چقدر است؟