ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

میانگین داده های خود را محاسبه نمایید.

1- میانگین (Mean)
میانگین که آن را با نمایش می دهند همان متوسط یا معدل داده ها می باشد و برای محاسبه آن خواهیم داشت:


به عبارت دیگر باید تک تک داده ها را با هم جمع نمائیم و مجموع را بر تعداد داده ها تقسیم کنیم.
میانگین جامعه است و در جایی که بخواهیم میانگین را برای یک نمونه محاسبه کنیم به جای آن از استفاده می کنیم. به عنوان مثال میانگین اعداد 4و 101و 23و 12و 1 برابر خواهد بود با:نکته: میانگین داده های گروه بندی شده از فرمول زیر محاسبه می شود:به عنوان مثال اگر نمودار توزیع فراوانی بعد خانوار (تعداد خانوار) در یک محله به صورت زیر باشد:
                           

میانگین بعد خانوار در این محله برابر خواهد بود با: