ورود | ثبت نام

رای ثبت نام در این دوره بر روی این لینک کلیک کنید

از كار انداختن ضامن کلیاتی در مورد آمار
از كار انداختن ضامن متغیر
از كار انداختن ضامن توصیف عددی نتیجه مشاهدات
از كار انداختن ضامن احتمالات (1)

دامنه تغییرات داده های خود را محاسبه نمایید.

انواع شاخص های پراکندگی به شرح زیر می باشد:

دامنه تغییرات (Range)

دامنه تغییرات یا دامنه که آن را با R نشان می دهند به صورت زیر محاسبه می شود:


به عبارت دیگر برای محاسبه دامنه تغییرات باید بزرگ ترین داده را انتخاب و منهای کوچک ترین داده نمائیم. پس اگر رشته اعداد قبلی را دارا باشیم دامنه تغییرات برابر خواهد بود با: R=Xmax-Xmin=101-1=100